Onderdelen

» Bestuur

Het bestuur van schutterij De Eendracht Wehl bestaat uit 8 personen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit Henry Smeenk (voorzitter), Femke Vriezen (secretaris) en Wilbert Meijer (penningmeester). De overige bestuursleden zijn Tonnie Hesseling, Wilma Driesen, Ineke Rutten, Rianne Boerstal en Erik Hetterscheid. Alle bestuursleden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen door de leden en zijn iedere 3 jaar opnieuw herkiesbaar.

Het bestuur vergadert minimaal 1x per maand. Daarnaast zijn er 2x per jaar in juni en december evaluatieavonden met het gehele korps. Ook is het bestuur aanwezig bij vergaderingen van Kring De Achterhoek, Federatievergaderingen en overige vergaderingen.
Verder vertegenwoordigen zij de vereniging bij diverse voorkomende gelegenheden.De belangrijkste taken van de diverse bestuursleden staan hieronder vermeldt.Henry:Femke:
Wilbert:
Tonnie:
Wilma:
Erik:
Ineke:
Rianne:


De bestuursleden zijn als volgt bereikbaar:


Henry Smeenk 0314-684982 henry@phsmeenk.nl
Femke Vriezen 06- info@eendrachtwehl.nl
Wilbert Meijer 0314-362925 w.meijer@kpnmail.nl
Wilma Driesen 0314-683347 wilmadriesen@gmail.com
Tonnie Hesseling 0314-683903 tonniehesseling@gmail.com
Ineke Rutten 06-40531922 inekerutten0608@gmail.com
Erik Hetterscheid 0314-681935 simoneh@hetnet.nl
Rianne Boerstal 06- rianne-boerstal@hotmail.com

Henry Smeenk is aanspreekpunt voor diverse schietactiviteiten. Hij is bereikbaar via telefoon nummer 0314-684982 en via e-mail henry@phsmeenk.nl